Học phần truyền động điện trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện, phân tích các đặc tính của các hệ thống truyền động điện có bộ biến đổi điện tử công suất. Giúp người học phân tích được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ và vấn đề điều chỉnh tốc độ trong các hệ thống truyền động. Ngoài ra, người học có thể tính chọn các phương án truyền động và nắm được nguyên tắc cơ bản để chọn công suất động cơ điện.

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Kiến thức

- Khả năng sử dụng các phép toán vi phân và tích phân để mô tả đặc tính hoạt động của các hệ thống truyền động điện

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản nhất về đặc tính cơ điện, cấu tạo, quá trình năng lượng, vận hành và ứng dụng của các hệ thống truyền động điện.

- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống truyền động điện, phương pháp tính toán, xây dựng, thiết kế và lắp đặt và vận hành các hệ thống truyền động điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ truyền động điện thường được sử dụng trong công nghiệp, tính chọn được đúng động cơ cho hệ thống truyền động điện

  Kỹ năng

- Khả năng phân tích và thiết kế hệ thống truyền động điện, sử dụng phần mềm hỗ trợ, và các tiêu chuẩn kỹ thuật để thiết kế, xây dựng, kiểm tra các hệ thống truyền động điện.

            Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có ý thức ứng dụng kiến thức phân tích, kiểm tra và thử nghiệm các thiết bị và hệ thống. Phân tích các yêu cầu công nghệ và đưa ra hướng giải quyết về kỹ thuật.

- Có tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học thuật và nghiên cứu