Sáng tác mẫu thời trang là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt, may. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: khái niệm và phân loại dòng sản phẩm thời trang; khái niệm chủ đề sáng tác trong thiết kế thời trang; phương pháp lựa chọn và nghiên cứu chủ đề sáng tác phù hợp yêu cầu; tính đồng bộ trong thiết kế thời trang và phương pháp nghiên cứu biểu tượng thời trang phù hợp chủ đề sáng tác của bộ sưu tập; phương pháo lựa chọn nghiên cứu chủ đề sáng tác, lựa chọn biểu tượng thời trang để sáng tác các bộ sưu tập mẫu mới.