Tên học phần (tiếng Việt):

Công nghệ sản xuất chỉ khâu

Tên học phần (tiếng Anh):

Sewing thread production technology

Mã môn học:

002143

Khoa/Bộ môn phụ trách:

Khoa Dệt may & Thời trang/Bộ môn Công nghệ Dệt

Giảng viên phụ trách chính:

Nguyễn Thanh Nam

Email: ntnam@uneti.edu.vn

GV tham gia giảng dạy:

Đào Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hòa

Số tín chỉ:

3(36,18,90)

Số tiết Lý thuyết:

36              

Số tiết TH/TL:

18                

Số tiết Tự học:

90        

Tính chất của học phần:

Bắt buộc

Học phần học trước:

Công nghệ và thiết bị kéo sợi, thuốc nhuộm và chất trợ hóa học

Các yêu cầu của học phần:

Sinh viên phải có tài liệu học tập

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung học phần bao gồm các kiến thức về: Mục đích và nguyên lý chung sản xuất chỉ khâu. Các loại nguyên liệu dùng trong sản xuất chỉ khâu. Các phương pháp, quá trình sản xuất chỉ khâu như: chuẩn bị sợi để xe, các kỹ thuật xe sợi làm chỉ. Các tính chất cơ lý của chỉ khâu. Quá trình nhuộm, hoàn tất chỉ khâu và kỹ thuật đánh cuộn chỉ khâu.

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Kiến thức

- Mô tả được mục đích, nguyên lý chung của quá trình sản xuất chỉ khâu.

- Liệt kê, lựa chọn các loại nguyên liệu được dùng chủ yếu cho sản xuất chỉ khâu.

- Mô tả được các tính chất cơ lý của chỉ khâu.

- Tóm tắt được các phương pháp sản xuất chỉ khâu, kỹ thuật xe, chập chỉ.

- Khái quát hóa được quá trình nhuộm, hoàn tất chỉ khâu và kỹ thuật đánh cuộn chỉ khâu. Trình nguyên lý, cấu tạo của thiết bị nhuộm, sấy Bobin.

Kỹ năng

            - Nhắc lại được mục đích và nguyên lý chung của quá trình sản xuất chỉ khâu.

- Phân loại được các loại nguyên liệu để sản xuất chỉ khâu, sao chép lại các tính chất cơ lý của chỉ khâu.

- Thực hành phương pháp sản xuất chỉ khâu, kỹ thuật xe, chập chỉ.

- Thực hành được quá trình nhuộm, hoàn tất chỉ khâu và kỹ thuật đánh cuộn chỉ khâu.

- Thực hiện phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả một cách độc lập và làm việc nhóm.