Học phần Tin học ứng dụng kế toán là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành kế toán. Học phần trang bị những kiến thức về hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp dựa trên cơ sở của công nghệ thông tin và chương trình phần mềm MICROSOFT EXCEL để xử  lý số liệu kế toán. Từ đó, giúp người học có những kiến thức kỹ thuật tính toán chuyên sâu ứng dụng phần mềm MICROSOFT EXCEL trong kế toán tài chính DN.