Môn: Thực tập quản trị mạng

Lớp : DHTI13A1HN

https://meet.google.com/xwx-dsii-qcg