Đây là lớp học phần lý thuyết Xác suất thống kê kỳ I năm học 2021 - 2022. Thời gian học 45 tiết gồm 4 chương:

Chương I: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

Chương II: Biến ngẫu nhiên và Quy luật phân phối xác suất

Chương III: Thống kê toán

Chương IV: Hồi quy và tương quan