Lớp học phần Marketing Căn bản  Lớp 010100110446_ DHTM15A9HN

Tiết 1-3 thứ 2 hàng tuần.

GV Nguyễn Thị Minh Hương

ĐT: 0989123718/ Email: minhhuong@uneti.edu.vn