Lớp học phần Marketing Căn bản  Lớp DHQT15A8HN

Tiết 1-3 thứ 4 hàng tuần.

GV Nguyễn Thị Minh Hương

ĐT: 0989123718/ Email: minhhuong@uneti.edu.vn