Lớp học phần Marketing Căn bản  Lớp DHQT15A9HN

Tiết 4-6 thứ 4 hàng tuần.

GV Nguyễn Thị Minh Hương

ĐT: 0989123718/ Email: minhhuong@uneti.edu.vn