Đây là lớp học phần lý thuyết Toán chuyên đề 4: Quy hoạch tuyến tính. Thời gian học 30 tiết gồm 3 chương:

Chương I: Bài toán Quy hoạch tuyến tính

Chương II: Bài toán Vận tải

Chương III: Mô hình Sơ đồ mạng lưới.