Tối ưu hóa và ứng dụng trong điều khiển (LT)

010100179001 - DHCĐ12A1HN

Tiết 1 - 3 thứ 4 và tiết 4-6 thứ 2

Phòng: https://meet.google.com/ocx-nmsh-src

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm về thu thập, xử lý ảnh, phương pháp thu nhận ảnh, các phương pháp biểu diễn ảnh. Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho sinh viên các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh, nhận dạng ảnh