Chào mừng các bạn học viên đến với lớp học phần 010100110445_Marketing căn bản_HK2_2122_HN_GV: Nguyễn Viết Bình. Lớp học phần này chỉ dành cho các bạn sinh viên thuộc lớp DHTM15A8HN Tiết 4 - 6, thứ 2 hàng tuần, Phòng: https://meet.google.com/wqt-zziu-neq. Các học viên không phải của lớp vui lòng không đăng nhập vào.