Chào mừng các bạn học viên của lớp học phần 010100110444_Marketing căn bản_HK2_2122_HN_GV: Nguyễn Viết Bình. Lớp học phần này chỉ dành cho các bạn sinh viên thuộc lớp DHTM15A7HN Tiết 4 - 6, thứ 6 hàng tuần, Phòng: https://meet.google.com/wqt-zziu-neq. Các bạn sinh viên không phải là học viên của lớp vui lòng không đăng nhập.