Chào mừng các bạn học viên của lớp học phần 010100170604_Thực tập Quản lý quan hệ khách hàng (TH)_HK2_2122_HN_GV: Nguyễn Viết Bình. Lớp học phần chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên của lớp DHTM13A2HN Tiết 7 - 12, thứ 6 hàng tuần, Phòng: https://meet.google.com/wqt-zziu-neq. Các bạn không phải là học viên của lớp vui lòng không đăng nhập.