Học phần: Thực tập lập trình hướng đối tượng (TH)

Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

Tiết: 9 - 12 (Chiều thứ 2 hàng tuần)

Link meeting: https://meet.google.com/xdd-ngqb-uyv

Giảng viên: Bùi Văn Công