Nguyên lý bảo hiểm là một môn học hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối lại tổng sản phẩm xã hội dưới hình thái giá trị nhằm hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm cho mục đích bù đắp tổn thất do rủi ro bất ngờ gây ra cho bên được bảo hiểm, đảm bảo quá trình tái sản xuất được thường xuyên và liên tục. Trong hệ thống tài chính nói riêng, hệ thống kinh tế xã hội nói chung, bảo hiểm tồn tại như một bộ phận cấu thành bởi 2 hình thức: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại.