Học phần: Ứng dụng dữ liệu WEB

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Tiết: 4 - 6 (Học sáng thứ 4 hàng tuần)

Link meeting: 

https://meet.google.com/xdd-ngqb-uyv


Giảng viên: Bùi Văn Công