Học phần: Thực tập Web

Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

Link meeting: 

https://meet.google.com/xdd-ngqb-uyv

Giảng viên: Bùi Văn Công