Học phần “TH Kỹ thuật TKCK nâng cao” là một trong những học phần quan trọng có thể giúp sinh viên học tốt học phần “Đồ án 1 – chi tiết máy”, học phần “Đồ án 2 – Thiết kế máy”, học phần “Công nghệ CAD/CAM/CNC” đồng thời còn cung cấp cho người học có thể ứng dụng để thiết kế nhanh và chính xác các sản phẩm cơ khí, phục vụ tốt cho quá trình sản xuất.