Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Trạng thái cân bằng của vật thể, các hệ lực phẳng và không gian, khảo sát chuyển động, khảo sát mối quan hệ giữa lực và chuyển động.