Học xong môn này, các bạn SV có thể thành thạo các skill về 
- Thiết kế web bằng HTML, CSS, JS
- Lập trình web hướng đối tương bằng ngôn ngữ PHP, CSDL MySQL