Học phần: Tài chính Tiền tệ

Lớp DHQT15A4HN;    Thứ 4 ;    Tiết 10-12

Phòng: https://meet.google.com/ias-htdq-wxf

Nhóm Zalo: