Tin ứng dụng trong kinh doanh là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  Các kiểu dữ liệu trên bảng tính, sắp xếp và đặt lọc dữ liệu, phân tích dữ liệu, tạo bảng tổng hợp để báo cáo, áp dụng các tính năng cao cấp có sẵn để giải một số bài toán tối ưu liên quan đến vật tư, nhân công và tiền lương dựa trên phần mềm bảng tính.