Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm vững được các hàm cơ bản, các hàm về kinh tế, tài chính, các tính năng cao cấp Goal Seek, Solver, các thao tác cơ bản trong phần mềm Excel, vận dụng kiến thức và kỹ năng đó để xử  lý  các nghiệp vụ quản trị kinh doanh trên máy vi tính; tạo kiến thức nền tảng cho học phần quản trị kinh doanh trên máy vi tính.