Môn học cầu lông 2 nhằm nâng cao thể lực tinh thần ý chí của các em sinh viên để phục vụ các môn học văn hóa dc tốt hơn