Tin ứng dụng trong kinh doanh thương mại là học phần kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học khối ngành kinh tế. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kinh tế và quy trình xây dựng một hệ thống thông tin kinh tế có nhiều ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh thương mại. Môn học đề cập đến khái niệm cơ bản; Phương pháp xử lý các bảng biểu kinh tế trên cơ sở sử dụng bảng tính điện tử EXCEL ; Tổng hợp và xử lý số liệu điều tra; Phương pháp phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế. Môn học cũng trình bày phương pháp sử dụng hệ thống các hàm tài chính của EXCEL để giải quyết các bài toán thông dụng tron g quản trị tài chính doanh nghiệp.