Kinh tế lượng là học phần kiến thức cơ sở ngành bắt buộc của chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về xây dựng, ước lượng, phân tích mô hình hồi quy một phương trình và sử dụng mô hình để dự báo khi biết giá trị của biến độc lập nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Đồng thời, học phần còn trang bị cho sinh viên kỹ thuật sử dụng biến giả trong phân tích tác động của biến định tính đối với biến định lượng cũng như giúp người học hiểu rõ bản chất, hậu quả, cách phát hiện và biện pháp khắc phục các khuyết tật có thể gặp phải trong một mô hình hồi quy để từ đó có thể xây dựng được mô hình kinh tế lượng tốt nhất nhằm hỗ trợ một cách có hiệu quả trong việc ra quyết định quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô.