Học phần: Quản trị học_010100049304_Lớp: Lophoclai_caithien_QTKD_DH

GV: Nguyễn Tiến Mạnh_0936481916_https://meet.google.com/cvd-puwm-ntd