Đây là lớp học lại - cải thiện học phần lý thuyết Xác suất thống kê kỳ II năm học 2021 - 2022. Thời gian học 30 tiết -2 tín chỉ gồm 3 chương:

Chương I: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

Chương II: Biến ngẫu nhiên và Quy luật phân phối xác suất

Chương III: Thống kê toán