Học phần thí nghiệm vi sinh vật thực phẩm là học phần bắt buộc, học phần này bao gồm các bài thí nghiệm cơ bản giúp cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm làm quen và rèn luyên các kỹ năng trong phân tích vi sinh vật như: phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy, nhân giống và bảo quản vi sinh vật.