Tóm tắt nội dung học phần

Học phần thí nghiệm hóa sinh là học phần bắt buộc, bao gồm các bài thí nghiệm phân tích hàm lượng các thành phần cơ bản trong thực phẩm giúp sinh viên nắm vững tính chất của các thành phần thực phẩm và hiểu rõ hơn về các kiến thức đã học từ học phần hóa sinh và phân tích thực phẩm

Mục tiêu của học phần

Kiến thức

Sau khi học xong học phần này người học hiểu và giải thích được quy trình phần tích xác định hàm lượng các thành phần hóa học cơ bản trong thực phẩm như protein, glucid, lipid, enzyme...

Kỹ năng

Có khả năng sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị và pha được hóa chất  đảm bảo an toàn và thực hiện đúng quy trình phân tích xác định hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản trong  thực phẩm ở phòng thí nghiệm. Có khả năng giải quyết công việc một các chủ động và có khả năng thực hiện thành lập nhóm, tổ chức hoạt động nhóm, lãnh đạo nhóm phát huy trí tuệ tập thể và tổng hợp báo cáo kết quả thí nghiệm;

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 Có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, nề nếp, tính chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực; Tuân thủ nghiêm túc các nội quy, an toàn trong phòng thí nghiệm.