LỚP : 61000132 - TiengAnhTCDV_HK2-2122-HN ( Tiết 14-16 thứ 3,6)

Link lớp học : https://meet.google.com/hdb-foua-sro?pli=1

Các em tạo nhóm và add zalo cô nhé! 0904030393