Môn học cầu lông 1 nhằm nâng cao thể lực tinh thần ý chí của các em sinh viên để phục vụ cho các môn học văn hóa được tốt hơn