Mã lớp học phần: 010100194431

Môn học: Tiếng Anh 3

Lịch học: tiết 7->9 , thứ 4 và thứ 7