Mã lớp học phần: 71000404

Môn học: Tiếng Anh 4

Thời gian: Tiết 10--> 12, thứ 2 và thứ 5