Mã lớp học phần: 71000411

Môn học: Tiếng Anh 4

Thời gian: Tiết 456, Thứ 4 và Thứ 7