Môn học: Lý luận và phương pháp Biên-Phiên Dịch
Mã lớp học phần: 010100201004
Thời gian: Tiết 456 - Thứ 3