Mã lớp học phần: 010100122601 

Môn học: Tiếng Anh cơ bản 3

Thời gian: 141516 - Thứ 2 và Thứ 5