Học phần Công nghệ và thiết bị dệt vải dệt thoi là học phần thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về  nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận chủ yếu trên các máy dệt vải dệt thoi; một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vải dệt thoi.