XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU - LỚP ĐH ĐT 14A2 

 THỨ 3:  TIẾT 10 -12 

THỨ 4:  TIẾT 11 -12