HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Giảng viên: Nguyễn Thu Hiền

Học phần: 010100127414 - Hệ điều hành_Lớp DHTI14A4HN - tiết 7-9 Thứ 2 và tiết 10-12 thứ 

Phòng học: https://meet.google.com/xod-feve-rbs


a.jpga.jpg