Chào các em,  đây là lớp học _010100110218 - DHMA14A2HN_Xác suất thống kê_HK2_21-22. có TKB T7-8 thứ 4 và T1-3 thứ 6 hàng tuần nhé