Học phần: Tài chính Tiền tệ

Lớp DHTM15A1HN;    

Thứ 4:  Tiết 7-9 

Thứ 5:  Tiết 11-12

Phòng: https://meet.google.com/ias-htdq-wxf

Nhóm Zalo: