Học phần Quản trị chuỗi cung ứng 

Lớp: DHQT14A5

Thời gian: tiết 1-3, thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 21/3/2022