Lớp: DHTN14A2HN - 010100139410 - Thực tập: Tài chính doanh nghiệp 1

Thứ 5- Tiết 7 -12 
Học phần: Thực tập: Tài chính doanh nghiệp 1 - Giảng viên: Vũ Thị Anh