Học phần: Ứng dụng dữ liệu WEB

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Tiết: 4 - 6 (Học sáng thứ 4 hàng tuần)

Giáo viên: Bùi Văn Công