HỌC PHẦN: Tài chính công

Lich học: Thứ 6, 7 hàng tuần, Tiết 10-12

Đường link: 

https://meet.google.com/zwx-tfbq-xrn