Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm thực phẩm mới, sản xuất thử nghiệm, thăm dò phản ứng của thị trường, khả năng tiếp nhận sản phẩm mới từ người tiêu dùng.