0101001298 _ Công nghệ chế biến sữa và thực vật giàu Protein_DHTP12A1HN_Nhóm 2_Tiết 7-9_Ngày 13/4/2022

- CBCT1: Nguyễn Thị Hiền, Phòng: https://meet.google.com/imz-wyiq-jhs
- CBCT2: Đỗ Thị Kim Loan, Phòng: https://meet.google.com/jzz-wtwh-cnp