Lớp học phần: 010100127415 - DHTI14A5HN

Môn: Kỹ thuật đồ họa máy tính

Thời gian: Tiết 1 - 4, thứ 4

https://meet.google.com/wkb-ckbu-bjc